บุคลากร

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นายพันท์   คำพรรษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

นางภัทษร  คำแหง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

 1. งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
 2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
 3. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
 4. งานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพจองนักเรียน โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 5. งานส่งเสริมการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. ประสานการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมภายใน ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางพลอยพรรณ  อุดมเดช
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

 1. งานส่งเสริมและประสานงานการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. งานส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โครงการ สสวท./พสวท.
 3. งานการสอบแข่งขันนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) /งานการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ/งานการสอบแข่งขันทดสอบนานาชาติ Hi-Q /งานการทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์โอลิมปิก
 4. งานการสอบแข่งขันตอบคำถามตามโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 5. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
 6. งานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นในสถาบัยการศึกษาต่างๆ
 7. งานเกี่ยวกับทะเบียนหลักฐานการศึกษา ได้แก่ การจัดทำทะเบียนการศึกษา การจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการศึกษา การประกาศ แก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลงหลักฐานการศึกษา
 8. งานการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาและการรับรองความรู้
 9. งานการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
 10. งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียนรู้
 11. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต  (สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา)
 12. ประสานงานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

นางสาวภัทรานิษฐ์  จิระโชติวัฒนา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
 2. ประสานงาน เกี่ยวกับการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในระดับต่างๆ
 3. งานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 4. งานป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา
 5. งานรับบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 6. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(งานสารวัตรนักเรียน)
 7. งานส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการ

นายสุชาติ  บินมาอน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

 1. งานธุรการ
 2. งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต
 3. งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 4. การระดมทุนเพื่อการศึกษาในลักษณะทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมิใช่กองทุน
  เพื่อการศึกษา เช่น ทุนการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุนมูลนิธิต่างๆ
 5. ประสานการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เช่น โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็นต้น
 6. การดำเนินงานและการประสานการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 7. งานส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
 8. งานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 9. งานวิเทศสัมพันธ์และโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
 10. การส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการและเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศ
 11. การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถเฉพาะของนักเรียนและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขัน เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์/โครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ การแข่งขันหุ่นยนต์ ฯลฯ

นางสาวณัฐกฤตา  ทองศรี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

 1. งานธุรการ การรับ – ส่ง หนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smart Area
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 3. ประสานการดำเนินงาน แจ้งประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ผลงานของกลุ่มส่งเสริม
  การจัดการศึกษาให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
 4. การพัฒนาจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 5. การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 6. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดทำบัญชีควบคุมเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
  ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 7. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ
 8. งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
 9. การป้องกันความปลอดภัย อุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานศึกษา
 10. การจัดทำ ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและข้อมูลบุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเว็บไซต์

นางสาวปพิชญา  ยะบุญธง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดลำพูน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

 1. งานธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 2. งานการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รวมทั้ง พ.ร.บ.ลูกเสือ ข้อบังคับ แบบพิมพ์ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และช่องทางต่างๆของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูนให้ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
 3. งานการจัดตั้งกลุ่ม/กอง ลูกเสือ – เนตรนารี การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด และการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำยุวกาชาด เช่น การจัดทำและจัดเก็บทะเบียน ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 4. งานส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีคุณวุฒิทางการลูกเสือ ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เช่น การอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชาในหน่วยงานทุกระดับ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 5. งานดำเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เหรียญลูกเสือยั่งยืน และเข็มกาชาดสมนาคุณ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 6. งานการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน 3 ท่อน และ 4 ท่อน ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 7. งานดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลำพูนเพื่อดำเนินการทางลูกเสือและงานประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการ แนวทางในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 8. งานดำเนินการอนุมัติผลการสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด
 9. งานสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตามกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับ ทั้งในระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและระดับโลกของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 10. งานดำเนินการจัดเก็บค่าบำรุงกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 11. งานดำเนินการจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดทำทะเบียน สถิติต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 12. ประสานงานการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ ประสานงาน สนับสนุนการฝึกอบรม การชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับชาติ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 13. งานดำเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เช่น ใบเสร็จลูกเสือ ใบเสร็จยุวกาชาด ทะเบียนทางลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 14. งานดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เช่น มีทะเบียนคุม ลส.-ลส.19 ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 15. งานส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน (งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ/งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
 16. งานดำเนินการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือและการพัฒนา ปรับปรุงค่ายลูกเสือประจำจังหวัด