บุคลากร

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นายพันท์   คำพรรษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

นางภัทษร  คำแหง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ฐานะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

งานในหน้าที่รับผิดชอบ
            1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษาที่ต้องมีความชำนาญงานใช้ประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ มีลักษณะความยากและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ โดยต้องมีการจัดการ ตัดสินใจแก้ปัญหา กำกับ ตรวจสอบ และบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ควบคุม กำกับดูแล เร่งรัด ตรวจสอบ กลั่นกรองงานภายในกลุ่ม แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และติดตามงานภายในกลุ่มให้ถูกต้องทันตามกำหนดเวลา ตลอดถึงให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. กำหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายงานผลงาน ปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน รวมทั้งนำเสนอข้อมูล หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้องและติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
4. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบหนังสือราชการและพิจารณาเสนอความคิดเห็นก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
5. เป็นผู้แทนของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
7. งานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
7.1 ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.2 ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7.3 ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับชาติ กลุ่มภาคเหนือ
7.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
8. ประสานการดำเนินงานตามมาตรการการควบคุมภายใน ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. กำกับและติดตาม การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ/งาน/โครงการ/กิจกรรม/การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
10. กำกับและติดตาม การปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และของทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางพลอยพรรณ  อุดมเดช
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานในหน้าที่รับผิดชอบ
            1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ 1  ในกรณีไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. งานส่งเสริมและประสานงานการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้สถานศึกษาเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
2.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
2.3  การดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับจังหวัด/ระดับกลุ่มจังหวัด
2.4  ประกาศผลการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด
2.5  การดำเนินการ ประสานงาน เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานรางวัลของนักเรียนและสถานศึกษา        ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ
2.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทีได้รับรางวัลพระราชทานดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาดีเด่น และให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง
2.7  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
3. งานส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
3.1 งานโครงการ สสวท./พสวท.
3.2 งานการสอบแข่งขันนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
3.3 งานการทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์โอลิมปิก
4. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
5. งานการสอบแข่งขันตอบคำถามตามโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
6. งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
6.1  งานการจัดทำทะเบียนการศึกษา การจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการศึกษา
6.2  งานการประกาศ แก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลงหลักฐานการศึกษา
6.3  งานการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา การรับรองความรู้ และการเทียบโอนผลการเรียน
6.4  งานการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
7. งานส่งเสริม พัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
7.1 ส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งในองค์กรสภานักเรียนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
7.2 สนับสนุนการจัดตั้งสภานักเรียนในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด/ชาติ
7.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมโครงการและสมัชชานักเรียนในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
7.4 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
7.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม พัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
8. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
8.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาวางแผนจัดกิจกรรมประชาธิปไตยให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน
8.2 สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน การแต่งกาย   การร่วมกิจกรรม
8.3 ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดทำโครงการเด็กและเยาวชนดีเด่น
8.4 ประสานการติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์
9. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
9.1 งานส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกอบรมกิจกรรมค่ายพักแรมและเดินทางไกล กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ในระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่ายฯ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา (งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ/งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
9.2  งานส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด  ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การอบรม สัมมนา  จัดอบรมทักษะ  เฉพาะวิชา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การพัฒนาคุณวุฒิทางการลูกเสือ โดยได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์
9.3 งานการคัดเลือกโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์   ที่มีผลงานดีเด่น และการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  (คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ/โรงเรียนที่มีผลงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น/คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น /คัดเลือกลูกเสือให้ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์)
9.4 งานดำเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ สรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เหรียญลูกเสือยั่งยืน และเข็มกาชาดสมนาคุณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9.5 งานสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตามกิจกรรมของนักเรียน  ในทุกระดับทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเครือข่ายฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ
9.6 งานดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และงานดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการ แนวทางในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
9.7 งานดำเนินการจัดเก็บเงินค่าบำรุงกิจการลูกเสือของเขตพื้นที่การศึกษา
9.8 งานประสาน ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมลูกเสือของเขตพื้นที่การศึกษา
9.9 งานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด    และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีของเขตพื้นที่การศึกษา
10. งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
10.1 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน
10.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน เพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบ
11. การจัดทำ การประสานและติดตามการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ/งาน/โครงการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และของทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวณัฐนันท์  เขียวธง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานในหน้าที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ 2 ในกรณี
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. งานโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมผลิตผลเพื่อโครงการอาหารกลางวัน/งานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืน/งานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และงานสหกรณ์โรงเรียน
3. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
3.1  สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการดำเนินงานสุขภาพอนามัยนักเรียน/อาหารกลางวันอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียน/โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย)
3.2  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะโภชนาการ และสุขาภิบาล รวมถึงสนับสนุนป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อร้ายแรง
3.3  ประสานงานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4  ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
3.5  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
4. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ และเพศศึกษาในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
4.1 จัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
4.2 สร้างเครือข่ายสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
4.3 รายงาน ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
4.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
5. งานป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา
6. งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
6.1 การจัดทำแผนกำหนดที่ตั้งสถานศึกษา (School  Mapping)
6.2 การกำหนดพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
6.3 สำรวจจัดทำข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน ประชากรวัยเรียนและวางแผนการรับนักเรียนในแต่ละระดับ
6.4 ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราบัญญัติการศึกษาทุกระดับ
6.5 ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียน
6.6 ดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายนักเรียน การติดตามเด็กเข้าเรียนและเด็กออกกลางคัน
6.7 การดำเนินการประสาน ติดตาม และการย้ายเด็กไปเข้าเรียนต่างสังกัด
6.8 สรุปรายงานผลติดตามการเคลื่อนย้ายประชากรวัยเรียนประจำปี  (เด็กย้ายมาเรียนในสังกัด ย้ายไปเรียนต่างสังกัด)
6.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
7. งานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
8. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
8.1 ประสาน สำรวจ จัดทำข้อมูลและศึกษาแนวทางในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
8.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การกำหนดวิธีการ รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
8.3 การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
8.4 การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา พื้นที่ทุรกันดาร
8.5 การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
8.6 การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน
8.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
9. การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ ของนักเรียนในสถานศึกษา
9.1 ภัยฝุ่นละออง
9.2 ภัยโควิด – 19
9.3 ภัยจากโรคติดต่ออื่น ๆ
10. งานส่งเสริมการศึกษากับศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และสนับสนุนให้โรงเรียน นักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในระดับต่าง ๆ เช่น กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและเยาวชนเนื่องในวันสำคัญและงานพิธีต่าง ๆ
11. การจัดทำ การประสานและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ/งาน/โครงการ/กิจกรรม/การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและของทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

นางสาวภัทรานิษฐ์  จิระโชติวัฒนา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
 2. ประสานงาน เกี่ยวกับการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในระดับต่างๆ
 3. งานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 4. งานป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา
 5. งานรับบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 6. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(งานสารวัตรนักเรียน)
 7. งานส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

 1. งานธุรการ
 2. งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต
 3. งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 4. การระดมทุนเพื่อการศึกษาในลักษณะทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมิใช่กองทุน
  เพื่อการศึกษา เช่น ทุนการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุนมูลนิธิต่างๆ
 5. ประสานการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เช่น โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็นต้น
 6. การดำเนินงานและการประสานการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 7. งานส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
 8. งานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 9. งานวิเทศสัมพันธ์และโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
 10. การส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการและเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศ
 11. การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถเฉพาะของนักเรียนและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขัน เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์/โครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ การแข่งขันหุ่นยนต์ ฯลฯ

นางสาวณัฐกฤตา  ทองศรี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

 1. งานธุรการ การรับ – ส่ง หนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smart Area
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 3. ประสานการดำเนินงาน แจ้งประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ผลงานของกลุ่มส่งเสริม
  การจัดการศึกษาให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
 4. การพัฒนาจัดระบบงานธุรการและงานสารบรรณของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 5. การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 6. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดทำบัญชีควบคุมเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
  ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 7. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ
 8. งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
 9. การป้องกันความปลอดภัย อุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานศึกษา
 10. การจัดทำ ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและข้อมูลบุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเว็บไซต์

นางสาวณัฐชยา  ไชยนวล

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

1. งานตามบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1.1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.2 วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อน หรือ จากการส่งต่อด้วยวิธี
ที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา
1.3 ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อค้นหา อธิบายทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น
1.4 ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัวเพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือ ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องยาเสพติด การทะเลาะวิวาท
การใช้ความรุนแรง
1.5 ให้คำปรึกษาและประสานการทำงานร่วมกันระหว่างครูประจำชั้นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
1.6 ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีการ
แก้ปัญหาให้เหมาะสม
1.7 ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น
1.8 ส่งเสริม ปูองกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
2. งานส่งเสริมการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
4. งานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
5. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว
6. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา : พสน.)
7. การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ ของนักเรียนในสถานศึกษา
8. การจัดทำ การประสานและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ/งาน/โครงการ/กิจกรรม/การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา การจัด ทำ คำรับรองการปฏิบัติราชการ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานในสำนักงานที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดลำพูน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

 1. งานธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 2. งานการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รวมทั้ง พ.ร.บ.ลูกเสือ ข้อบังคับ แบบพิมพ์ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และช่องทางต่างๆของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูนให้ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
 3. งานการจัดตั้งกลุ่ม/กอง ลูกเสือ – เนตรนารี การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด และการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำยุวกาชาด เช่น การจัดทำและจัดเก็บทะเบียน ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 4. งานส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีคุณวุฒิทางการลูกเสือ ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เช่น การอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชาในหน่วยงานทุกระดับ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 5. งานดำเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เหรียญลูกเสือยั่งยืน และเข็มกาชาดสมนาคุณ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 6. งานการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน 3 ท่อน และ 4 ท่อน ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 7. งานดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลำพูนเพื่อดำเนินการทางลูกเสือและงานประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการ แนวทางในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 8. งานดำเนินการอนุมัติผลการสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด
 9. งานสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตามกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับ ทั้งในระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและระดับโลกของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 10. งานดำเนินการจัดเก็บค่าบำรุงกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 11. งานดำเนินการจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดทำทะเบียน สถิติต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 12. ประสานงานการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ ประสานงาน สนับสนุนการฝึกอบรม การชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับชาติ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 13. งานดำเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เช่น ใบเสร็จลูกเสือ ใบเสร็จยุวกาชาด ทะเบียนทางลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 14. งานดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เช่น มีทะเบียนคุม ลส.-ลส.19 ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
 15. งานส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน (งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ/งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
 16. งานดำเนินการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือและการพัฒนา ปรับปรุงค่ายลูกเสือประจำจังหวัด