ระบบการอบรมออนไลน์

ผู้เข้าอบรมโปรดทราบ :

  • ระบบการอบรมนี้สร้างขึ้นโดยอาศัยผลิตภัณฑ์ของ Google
  • การตอบกลับ E-mail เพื่อรับใบเกียรติบัตรของผู้ผ่านการอบรม จำกัดเพียงวันละ 1,500 E-mail เท่านั้น ดังนั้น จึงขอจำกัดการส่งแบบฟอร์มคำตอบหลังอบรมเพียงวันละ 1,500 User เท่านั้น หากเต็มโควต้าแล้ว ท่านสามารถเข้ามาใหม่ในวันถัดไป
  • ขอให้ท่านเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นๆ ได้ทำแบบทดสอบด้วย ไม่ควรส่งแบบทดสอบซ้ำๆ กันหลายรอบมากเกินไป

ภัยยาเสพติด
1. ใบความรู้ ความเข้าใจ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา
2. แบบทดสอบออนไลน์ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา

ภัยคุกคามต่าง
1.ใบความรู้ความเข้าใจ งานป้องกัน เฝ้าระวังความปลอดภัย ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
2.แบบทดสอบออนไลน์ งานป้องกัน เฝ้าระวังความปลอดภัย ภัยคุกคามทุกรูปแบบ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ใบความรู้ เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. แบบทดสอบออนไลน์ ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน